Вие сте тук

За проекта

Проект BG05/1485 „УСТРЕМ – споделени възможности по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

"Устойчивост, Споделеност, Творчество, Ритъм, Емоция, Мога (УСТРЕМ) – споделени възможности" е проект, който дава ново решение за включването на деца/младежи, включително с увреждания, в обществото като активни личности чрез изграждане на устойчива включваща социална среда.

Проектът се финансира по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. и е за срок от 9 месеца, на обща стойност 15 360 евро.
Включващата социална среда съдържа в себе си принципите на Социалното фермерство, изразяващи се в грижа за хората и земята и живот в общност, в която всеки има своето значимо място. Тя дава цялостна организация на здравни, социални и образователни услуги в едно оптимално развитие на способностите и повишаване на качеството на живот на дадена уязвима група, така че тя да не е просто „потребител“, а пълноправен участник с разгърнати индивидуални способности.
Осигурената структурна програма на ритъм, работа в градина, творчество и терапия изгражда стабилна основа за развитие на личностни качества и взаимодействие с другите. Ролята на персонала излиза от обгрижваща и придобива такава на съпровождаща всички процеси, поощрявайки социалното общуване.
Целевите групи обхващат 25 деца и младежи, включително с увреждания, и 10 специалиста, работещи в Комплекс за социални услуги, както и 3-те НПО – партньори /Сдружение „Равни възможности“ и неговите партньори: Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия /САЛПСТ/ и Сдружение "Дете и пространство"/, местната общност и др. спецализирани и образователни иституции.
Партньорството със САЛПСТ, като активно прилагащ методите на антропософската лечебна педагогика и социална терапия и участник в реализирането на проект "ИНКЛУФАР - включващо фермерство", допринася за изграждане на подходящия капацитет при разработване на модули за обучение на персонала и учебно помагало, в създаване и организиране на включваща социална среда в Комплекс за социални услуги, с. Дълбок дол. Изборът на Сдружение „Дете и пространство” е продиктуван от техния опит в създаване и управление на различни социални институции, включително Комплекс за социални услуги, с. Дълбок дол, където се реализират дейностите по проекта.
Основни проблеми на деца и младежи, отглеждани в специализирани институции са: социална изолация и ограничени възможности за себе-реализация и обмяна на опит; зависимост от институционалната грижа; малък комуникативен опит, водещ до нарушени умения за създаване и развиване на отношения, осигуряващи здравословен, физически и психически живот, като подготовка за средата след напускане на институцията; липса на умения за изразяване на чувства и емоции.
Проектът предлага интерактивен и иновативен подход - създаване на включваща социална среда. Чрез ежедневен творчески ритъм, празнуване на празници и допир с природата, създаване на подходяща среда за усвояване на знания и опит в свободното общуване, изграждане на личностни качества и развитие, придобиване на способност за адекватно изразяване на емоции и чувства, в зависимост от възрастта на детето.
Проектът включва:
* Разработване на три модула за неформално обучение на работещи в специализирани и образователни институции: „Ритъм и ежедневие“, „Ритъм и градина“, „Изкуство и терапия“;
* Проектиране и изграждане на "Градина на сетивата" на площ 800 кв.м, с помощта на експерт биоземеделие и пермакултура. Ръчно изграждане на различни елементи за организиране на пространството - лехи, сушилник, "класна стая" с пейки на открито и др. Обработка на почвата. Засаждане, отглеждане, събиране на зеленчуци, изсушаване и пакетиране на билки и подправки;
* Създаване на ритъм на ежедневието и терапия чрез изкуство - работилници по приложно изкуство, моделиране с восък и глина, рисуване и театър;
* Заедно в обществото - основната цел на тази дейност е повишаване на информираността и въвеждане на местната общност в живота на социалната услуга и привличане на местни жители, организации и бизнес да участват, подпомагат и предлагат ресурси.
В рамките на проекта се предвижда организиране на ден "Споделена сръчност" няколкократно, в който се привличат местни жители, организации и бизнес да участват и споделят опит в ръчно изработване на елементи от градината и организация на пространството. През 3 съботи в рамките на 3 месеца - организиране на участие на деца и младежи и техните творби в поне 2 местни фестивала/празника; създаване на мобилна фото-изложба с текст и снимки за цели, дейности и резултати по проекта (15 колажа, формат А3).

Това, което цели проектът, може да бъде обобщено без думи, с помощта на снимки - от снимка 1 към снимка 2:


Снимка 1: Преди Снимка 2: След
Преди След