Вие сте тук

За нас

Сдружение "Равни възможности" - София ръководи проект "УСТРЕМ-споделени възможности". То е създадено през 2006 г., като основната му цел е предлагане на социални услуги за деца с увреждания и техните семейства чрез прилагане на различни иновативни методи на обучение, развитие на различни умения и работа с родителите. С натрупването на опит, екипът все повече осъзнава потребността от търсене на нови форми за социализация на децата с увреждания чрез тяхното включване в общи трудови, образователни и културни дейности с други членове на обществото. В тази насока, през 2010 г. екипът взе решение и разшири обхвата на предоставяните услуги. В резултат: 1/ разшири обхвата на целевите групи - включи всички деца/ младежи и техните родители, деца/младежи без родители; 2/ създаде иновативна обучителна програма, която комбинира различни видове изкуства и се основава на принципите на жива методика (учене чрез преживяване, съобразено с различните етапи от развитието на детето). Сдружението притежава лиценз от ДАЗД за предлагане на социални услуги за деца. Днес сдружението работи с: деца и младежи с и без увреждания; деца и младежи без родители; възрастни хора. За постигане целите на организацията, през 2010 г. е създадена Арт работилница "Две ръчички", която използва създадената иновативна обучителна програма и организира тематични занимания, вкл. в държавни и бощински училища и детски градини.

* * * * *

Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ) е партньор по проекта. То е национално сдружение, което използва и въвежда нови за България сфери и методи на работа, нова гледна точка към света и хората. Със своите експерт в областта на лечебната педагогика, социалната терапия, включващото социално фермерство, издателската дейност, сдружението работи за приемането на хората със затруднения като пълноценни членове на обществото в неговия трудов, общностен и културен живот. Сайт: www.oporabg.com
* * * * *

Сдружение "Дете и пространство", което е партньор по проекта, има богат опит в предоставянето на социални услуги и управлява дейността на Комплекса за социални услуги за деца и младежи в Дълбок дол. То е създадено с цел развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуинституционалното сътрудничество в областта на работата с деца; развитие на услугите за подкрепа, консултиране, социална интеграция на деца в риск, със специфични потребности; развитие на алтернативни форми на грижи за деца и превенция на изоставянето; повишаване професионалните умения на специалистите и качеството на грижа. Сайт: www.childandspace.com